Gyurátz Ferenc

EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése DigitNapló
img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18

Névadóink

Gyurátz Ferenc 1841. április 27-én született a Vas megyei Alsőbükön, Gyurátz János és Mesterházy Terézia első gyermekeként. Szülei szelíd lelkű , istenfélő, szorgalmas falusi emberek voltak.

Tanítója Szente György finommodorú, művelt ember volt, az Ő példáján tanulta meg a gyermek Gyurátz tisztelni és szeretni a tanítói hivatást ( Gyurátz Ferenc nemcsak lelkész, hanem néptanító és tanár is volt még püspök korában is.) Komolyságával, tudásával, kifogástalan magaviseletével már gyermektársai előtt is tekintélyt szerzett.

Patrónusai – Szente György és Guoth Ignác – segítségével, anyagi támogatásával került a Soproni Evangélikus Líceiumba. Eleitől fogva büszkesége volt az iskolának. Bizonyítványai szerint nincs más osztályzata, mint csupa kitűnő. Itt kezdett el verselni, irogatni. Különböző polgári és diákegyleteknek is vezető egyénisége volt. (Magyar Társaság, Deákkuti Vármegye)

Sokat foglalkozott a magyar szabadságharc eseményeivel és szomorú következményeit a Bach-korszakban maga is megélte. Meggyőződése, hogy a magyar igazságnak győznie, Ausztriának lakolnia kell. Hazafias érzéseit soproni tanárai még jobban feltüzelték, s különös figyelemmel fordult Bethlen Gábor, Gusztáv Adolf (svéd király) élettörténete felé. Ez a háttér ösztönözte arra, hogy katonai pályára lépjen.

Szülői indíttatásra mégis a teológiára iratkozott be az érettségi után. Nagyszerű professzorai voltak, akik meghatározó személyiségei voltak további életében is. A tanulmányok mellett sok munkát vállalt: lapot szerkesztett, ifjúsági munkát végzett, publikált, tanított. A negyedik teológiai évet Halleban végezte, megismerkedve a reformáció eredeti helyszíneivel és a német árvaházi szeretetszolgálattal is. Lelkészi vizsgát 1867. szeptemberében tett Sopronban , s utána nyomban elfogadta a kővágóőrsi gyülekezet hívását: káplán-tanár lett a helyi kisgimnáziumban. Meglehetően mostoha körülmények között élt itt, de kárpótolta a tanítás szeretete és a gyönyörű vidék. Lelkészi szolgálatot principálisa csak nagyon ritkán engedett át neki, mégis itt végezte első kazuális szolgálatát, ő temette Keszthelyen Hencz János nyugalmazott csikvándi lelkészt, akinek János fia tervezte 1884-ben a ma is álló pápai templomot.

Gyurátz Ferencet 1868-ban Beledre hívják lelkipásztornak, amit örömmel fogad. Jézus krisztus „ jó katonájaként”, a fiatal lelkész erélyes, sokoldalú munkásságával gazdagította gyülekezetét. Négy év után 1872-ben itt érte a pápai gyülekezet meghívása. Küldöttség hallgatta meg, s szerzett kiváló benyomásokat a fiatal lelkészről. Bognár Gábor a gyülekezet tagja, áldozatkész támogatója foglalta össze a látottakat, hallottakat: „ Annak a beledi  tisztelendő úrnak a prédikáló szava olyan, mint a csengő, zúgó szép harangszó.”

1872. július 28-án egyhangú szavazással választották pápai lelkésszé. Az úristen különös kegyelmet gyakorolt a gyülekezettel, hogy Gyurátz Ferencet lelkigondozójukként elhívta és 44 éven keresztül az egyházközség élére állította. Ő, mint frissen megválasztott pásztor, nagy buzgalommal fogott munkához. Első dolga volt az egyházközséget és a filiákat végiglátogatni, minél több hívet megismerni személyesen s szembesülni a valósággal a helyszíneken. „Nemcsak a boldogokkal és a jómódúakkal örvendezett együtt, hanem a szegényeket, betegeket, elhagyatottakat, az öregeket és árvákat is a maga külön famíliájának tartotta.”

A városban - a többi felekezetet és a lakosságot is beleértve - hamarosan felismerték, hogy személyében átfogó műveltségében hatalmas szellemi értéket nyertek, s ritka bizalommal közeledtek hozzá. Hamarosan képviselőtestület tag lett. Tervszerűen és gondos előkészülettel kezdte meg lelkipásztori munkáját.

Az elemi iskolát célirányosan átalakította, korszerűsítette az oktatást. Maga is tanított az iskolában, és tanításra a legkiválóbb munkatársakat válogatta. Az iskola szellemiségéről D. Payr Sándor így ír: „Katonai fegyelem alatt állottunk. De sok szépet tanulhattunk. Szégyen lett volna nem tanulni… Emlékszem , hogy a rendes tárgyakon kívül diktálás után írtunk és tanultunk magyar irodalomtörténetet is… Sokat szavaltunk. És azok a versszavaló órák kedvesek voltak… Mi már a népiskolában tanultuk Zrínyi dalát.” A Gyurátz Ferenc-féle iskolamodell eredményessége elismerést váltott ki az iskolavizsgálóknál is, igaz Ő maga nem tartotta be az 1868-ban bevezetett hivatalos  tantervet. Jegyzőkönyvben emelték ki 1879-ben: „Leginkább kimagasodik a pápai felsőbb osztály, amely Gyurátz Ferenc vezetése alatt csakugyan azon színvonalra emelkedett, hogy bármely magasabb tanintézet jól vezetett növendékeinek is követendő például szolgálhat.” Gyurátz később esperesként és püspökként is hangsúlyt fektetett az elemi iskolai oktatásra és az evangélikus nőnevelésre. A lányok számára gyakorlati tárgyakat iktattak be, háztartásvezetést, gyermekgondozást, kézimunkát. A nőnevelés hitbéli része pedig a karitatív munkát emelte ki s irányította a kiválasztottakat a diakonissza hivatás felé. Magas fokú zenei képzést is kaptak, hangszeren is játszottak. Gyurátz támogatta az amatőr színjátszást és a különböző sportokat is. Megalapította az iskolai Takarékpénztárt ösztönözve a gyermekeket a jó gazdálkodás elsajátítására. Létrehozta az iskolai és népkönyvtárat. Állandóan javította a gyülekezet anyagi helyzetét, pártolókat, mecénásokat szerzett és vont be a munkába. A fő támogatók a Kluge, Schitt és Matus család voltak. 1874. június 25-én feleségül vette Matus Karolinát. Gyermekük nem született.

Létrehozta a Nőegyletet, a Zenepártolók Egyesületét, a Segédegyletet. 1882-ben paplakot, 1884-ben templomot és az iskolát építették, lényegében a mai formájukban. Gyurátz Ferenc 1893-1895 között a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese, 1895-1916 között a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke volt. Főpásztor korában is tovább folytatta tevékeny, áldozatos munkáját: a pápai gyülekezet és iskola mellett gondozta  a Dunántúl evangélikusságát. Számtalan egyesület tisztségviselője ( pl.: Jókai Kör), tagja. Városi képviselő és főrendházi tag. Iskolaalapító (Kőszegi Leánygimnázium) és jótékonysági mozgalmak zászlóvivője. Ötven káplán tanult és nevelkedett keze alatt. Többen jeles életutat jártak be. A teljesség igénye nélkül: Madár Mátyás, Szigethy Lajos, D. Payr Sándor, Dr Pröhle Károly, Dr Kapi Béla, Takács Elek.

Gyurátz Ferenc életét és munkásságát e rövid leírásban nehéz bemutatni, olyan gazdag, sokrétű volt. Isten gazdagon megáldotta a Pápán töltött 44 esztendőt.

Tetteit jól foglalja össze a templom főbejáratánál 1932-ben emelt emlékművének felirata, amely Lux Elek alkotása:

GYURÁTZ FERENC

a hű lelkipásztor és püspök,

az evangélikus nőnevelés apostola,

Jézus Krisztus jó vitéze,

aki hittel és szeretettel

fáradhatatlan munkássággal

s példás önzetlenséggel

és áldozatkészséggel harcolta meg

az élet nemes harcát.

Ércnél maradandóbb emléke él

a hálás szívekben.

Apost. Csel. XX.14., II. TIM. II. 3. és IV. 7-8. 1841-1925.

 

Ö maga életpályáját választott igéjével  (Apcsel 20, 24)  jellemezte, figyelmen kívül hagyva testi erőtlenségét, nyomurúságát: „ De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”

            1925. május 3-án adta vissza lelkét teremtőjének. Temetésén öt-hatezer ember vett részt. Mindenki érezte, hogy egy nagy szellem  tért meg az Örök Hazába. Részvéttáviratot küldött Horthy Miklós kormányzó is. Síremléke az pápai alsóvárosi temetőben egyszerű kőkereszttel áll, ahova az iskola diákja minden évben visznek koszorút.

 

Pápa, 2006. június

 

Összeállította és írta: Tóth Béla

 

 

 

 

Felhasznált irodalom: D. Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841-1925)

Tóth Béla: …EMLÉKEZZÉL MEG AZ EGÉSZ ÚTRÓL….   ( Pápa, 2004.)ADÓ 1+1%

Kérjük az egyik 1%-kal támogassa iskolánk alapítványát!

Cirenei Simon Alapítvány adószáma: 18938759-1-19.

A másik 1%-kal a Magyar- országi Evangélikus Egyházat
Kedvezményezett technikai száma: 0035
Köszönjük támogatását!

Kapcsolat

  • Tel.: 06-89/313-483
  • Fax.: 06-89/313-483
  • E-Mail: gyuratzevisk@lutheran.hu
  • Cím: 8500 Pápa
    Árok utca 12.
  • Mobil: 06-20-824-65-66

Digitális Témahét


Fenntarthatósági Témahét


Boldog Iskola

Tehetségpont


Ökoiskola

NKA

Gardeniskola
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.